Tags

, , , , , , ,

Before the thunderstorm arrives
Ampropits’ arraj galis
Ամպրոպից առաջ գալիս

Rub your tongue across her swollen clitoris
K’sum dzer lezun amboghj ir tslik urrats
Քսում ձեր լեզուն ամբողջ իր ծլիկ ուռած

Watch as she begins to arch her spine
Ditel yen k’ani vor na sksum e shrjadardz ir voghnashari
Դիտել են քանի որ նա սկսում է շրջադարձ իր ողնաշարի

and her thighs begin to tremble
yev nra azdreri sksum yen doghal
եւ նրա ազդրերի սկսում են դողալ

Inhale the rain in the air
Nershnch’yel e andzrev odum
Ներշնչել է անձրեւ օդում

][][

notes:

The best way to determine if a foreign language dictionary is of any use is to see if it has the word “clitoris” in it, a standard medical term. If it doesn’t then there is a good chance there will be a whole mess of other words it won’t have either. If language is simply a tool that allows us to communicate then there is no such thing as a “dirty” word, there are only uptight people who fear the truth behind words. One day someone needs to make an erotic Armenian dictionary. The nearest I could find in Armenian for clitoris is “tslik” (ծլիկ ), though I am sure there are other words, too, that I just can’t find.