Tags

, , ,

photo and quote from Natalie Kamajian:

Ուս ուսի որ տանք, սարեր շուռ կտանք:
// Once we stand shoulder to shoulder, we can turn mountains