Tags

, , , , ,

This photo comes from the Coalition to Stop Violence against Women, a NGO which is working to pass the first Domestic Violence law in Armenia. The quote to the photo reads:

Շատ հետաքրքիր փորձառություն է, երբ գնում ես Գավառ ու մխրճվում շուկայի տարածը, փորձում խոսել կանաց իրավունքներից, նայում շուկայի մուտքի մոտ անգործ կանգնած տղամարդկանց, ովքեր բլոտ են խաղում, ու ծիծաղում, ասելով. “…կնգան էդ ո՞ր տղամարդ չի տփա”: Տիպիկ գավառական վիճակ…

A translation, by

Elvira Meliksetyan, reads:

It is an interesting experience to find yourself in a public market in Gavar, trying to talk about women’s rights, to follow some indolent men standing at the market, playing cards (blot) and giving a feed back with a laughter: “Which man won’t beat his wife?!” A typical situation of Gavar.

Note: the photos in the lower right are of women murdered by their partners. Currently there are no laws protecting survivors of domestic assault in Armenia.